Crizantemelor nr. 2 Barcanesti Prahova   0244.384.951   manastirea.ghighiu@yahoo.com

Acatistul Maicii Domnului Siriaca

ACATISTUL ICOANEI MAICII DOMNULUI SIRIACA DE LA MĂNĂSTIREA GHIGHIU

 

Condacul 1

Mutatu-te-ai la viață, fiiind Maica Vieții, însă lumea nu ai părăsit-o, ci veghezi pururea asupra fiilor tăi, cei ce se roagă ție, iar prin sfântă icoana ta și apa izvorului tău dăruiești credincioșilor vindecare trupească și mângâiere sufletească. Pentru aceasta strigăm ție: Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

Icosul 1

Cu blândețe ai căutat spre cei smeriți, care păstrează nestinsă în cămara inimii făclia dragostei către tine, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu; de aceea, ai voit ca sfințită icoana ta să fie adusă din pământul Siriei, ca să lucreze fapte minunate și pe plaiurile României, în Mănăstirea Ghighiu, spre mântuirea celor ce te cinstesc pe tine, zicând unele ca acestea:

Bucură-te, rai gânditor în care S-a sălășluit Cuvântul;

Bucură-te, oglinda Răsăritului ceresc;

Bucură-te, ușa mântuirii credincioșilor;

Bucură-te, hotarul nestrămutat al înțelepciunii;

Bucură-te, bucuria nerăpită a creștinilor evlavioși;

Bucură-te, mijlocitoarea împăcării cu Dumnezeu;

Bucură-te, podoaba Mănăstirii Ghighiu;

Bucură-te, priveliștea frumuseții cerești;

Bucură-te, comoara minunilor dumnezeiești;

Bucură-te, ocrotitoarea monahiilor râvnitoare;

Bucură-te, apărătoarea celor ce se nevoiesc pentru Hristos;

Bucură-te, veselia inimilor celor smeriți;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 2

Împărăteasa cerului, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, prin sfântă icoana ta numită Siriaca, te-ai așezat lângă izvorul tău de la Mănăstirea Ghighiu și pe toate le chivernisești spre buna sporire a obștii rugătoare, precum și spre mângâierea și bucuria dreptcredincioșilor, care cântă Domnului neîncetat: Aliluia!

Icosul 2

Prin rugăciunile tale cele către Domnul, ne dăruiești nădejde și întărire în fața ispitelor și a încercărilor de tot felul, aducând pacea lui Hristos în inimile smerite ale celor ce cu evlavie te cinstesc și îți cântă așa:

Bucură-te, scut nebiruit în lupta duhovnicească;

Bucură-te, solitoare a mântuirii credincioșilor;

Bucură-te, ancoră neclintită a nădejdii noastre;

Bucură-te, ceea ce ne scoți din cumplite primejdii;

Bucură-te, scară, care ne înalți prin smerenie la Hristos;

Bucură-te, ocrotitoare a rugătorilor evlavioși;

Bucură-te, chip înfrumusețat de raze minunate;

Bucură-te, dăruitoare de tămăduiri grabnice;

Bucură-te, nădejde a familiilor doritoare de prunci;

Bucură-te, fereastră către Împărăția cerurilor;

Bucură-te, lumină povățuitoare a celor orbiți de păcat;

Bucură-te, carte în care S-a scris Cuvântul vieții;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 3

 

Arătatu-te-ai în chip minunat episcopului Vasile din Siria, Preacurată, cerându-i să aducă icoana ta în România, ca un răspuns la rugăciunile neîncetate și pline de iubire ale dreptcredincioșilor români, care cu evlavie îți mulțumesc pentru odorul dăruit și Îl laudă pe Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 3

Ascultător față de porunca ta, Preacurată, credinciosul și evlaviosul episcop Vasile a pornit spre îndepărtata Românie, ca să aducă darul cel de mare preț și să îndeplinească voia cea dumnezeiască; astfel, venirea sfintei tale icoane a adus mare bucurie binecredincioșilor, dar mai ales întărire în mărturisirea drepteicredințe în vremuri de prigoană; de aceea ți-au cântat cu mulțumire acestea:

Bucură-te, ceea ce ne-ai trimis binecuvântare prin sfântul tău chip;

Bucură-te, ceea ce nu ai trecut cu vederea rugăciunile noastre;

Bucură-te, ceea ce ai întărit evlavia credincioșilor români;

Bucură-te, întărirea monahiilor în trezvie și nevoință;

Bucură-te, aducătoare de bucurie duhovnicească;

Bucură-te, Maica iubitoare a tuturor creștinilor;

Bucură-te, ceea ce ne-ai trimis comoara darurilor tale;

Bucură-te, ceea ce ai venit în mijlocul fiilor tăi iubiți;

Bucură-te, povățuitoare pe marea acestei vieți;

Bucură-te, ceea ce risipești durerile noastre;

Bucură-te, turn de tărie în fața necazurilor;

Bucură-te, pavăza iubitorilor de curăție;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 4

 

Vrednicul de pomenire Justinian, Patriarhul României, a primit, de la evlaviosul episcop Vasile din Siria, icoana ta cea făcătoare de minuni spre întărirea poporului credincios, prigonit de cei fără de Dumnezeu. Iar Biserica dreptslăvitoare, scăpând din acele încercări, cântă cu bucurie Fiului tău: Aliluia!

Icosul 4

În sunet de clopote și cântări duhovnicești, cu multă bucurie soborul de slujitori, având în frunte pe ierarhii Vasile și Teoctist, a așezat icoana ta în paraclisul mănăstirii, unde s-a făcut întâia rugăciune, cinstindu-te cu duhovnicească închinare și aducându-ți aceste laude:

Bucură-te, cununa mănăstirii Ghighiu;

Bucură-te, povățuitoarea noastră spre mântuire;

Bucură-te, sfințitoarea gândurilor noastre;

Bucură-te, ceea ce ne dăruiești îndemn la rugăciune;

Bucură-te, mireasa Împărăției cerurilor;

Bucură-te, icoana viețuirii îngerești;

Bucură-te, pace sfântă a inimilor smerite;

Bucură-te, ceea ce ai venit pe pământ românesc;

Bucură-te, lumina rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, ocrotitoarea ierarhilor ortodocși;

Bucură-te, povățuitoarea slujitorilor evlavioși ai Bisericii;

Bucură-te, candelă care luminezi inimile monahilor;

Bucură-te, călăuză a dreptcredincioșilor;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 5

 

A lăcrimat cu durere și cu umilință în suflet episcopul Vasile când tu, Maica lui Hristos i-ai șoptit tainic în inimă pricina pentru care ai adus icoana ta la obștea monahală de la Mănăstirea Ghighiu, iar el, cerându-și iertare de la tine, Preacurată Fecioară, a înțeles că este voia lui Dumnezeu, Căruia I-a cântat: Aliluia!

Icosul 5

Prin lucrarea ta, Preacurată Stăpână, umbrit de raza Duhului, Preasfințitul Episcop a înțeles că din pricina păcatelor poporului său, ai luat din patria lui icoana înaintea căreia, la despărțire, a cântat cu umilință așa:

Bucură-te, dătătoare de binecuvântări cerești;

Bucură-te, ceea ce înnoiești inimile prin smerenie;

Bucură-te, trâmbiță care ne trezești din somnul păcatului;

Bucură-te, ceea ce nu voiești pierzarea oamenilor;

Bucură-te, mustrătoare spre îndreptare a celor fărădelege;

Bucură-te, pământ al făgăduinței dăruit credincioșilor;

Bucură-te, ceea ce ne îndemni stăruitor la pocăință;

Bucură-te, mijlocitoare grabnică pentru poporul umilit;

Bucură-te, înțelepțire tainică a smeriților rugători;

Bucură-te, ceea ce nu îngădui înmulțirea păcatului;

Bucură-te, ceea ce iubești evlavia celor prigoniți;

Bucură-te, ceea ce odihnești inimile curate și smerite;

Bucură-te, sfântă alinare a sufletelor noastre;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 6

 

În vremea prigoanei începute de cei fără de Dumnezeu, ai primit închinare de taină de la binecredincioșii care s-au îndreptat cu evlavie către tine, ocrotitoarea lor, Maica lui Dumnezeu, că au păstrat aprinsă dragostea către icoana ta cea sfântă, numită Siriaca, prin care primim binecuvântări și tămăduiri, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Te-ai arătat stareței Pelaghia, pe când se închina la Locurile Sfinte, și i-ai spus: Scoateți-mă de aici, am venit să ajut lumea!, poruncindu-i ca, după căderea potrivnicilor lui Dumnezeu, să mute icoana ta în biserica mare a mănăstirii, spre bucuria tuturor credincioșilor care îți cântă laude ca acestea:

Bucură-te, ceea ce ai împlinit lucrare dumnezeiască;

Bucură-te, pavăza nebiruită a mănăstirii Ghighiu;

Bucură-te, dar dumnezeiesc revărsat peste lume;

Bucură-te, ceea ce toate le faci pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, ceea ce din icoană Îl arăți pe Fiul tău;

Bucură-te, ceea ce ai auzit suspinele celor din nevoi;

Bucură-te, ceea ce ai lucrat în lume venirea harului;

Bucură-te, împlinitoarea cererilor dreptslăvitorilor;

Bucură-te, risipitoarea gândurilor întunecate;

Bucură-te, stâlp de foc al rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, îndemnătoare la pocăință spre mântuire;

Bucură-te, porumbiță care vestești împăcarea cu Dumnezeu;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 7

 

Mulțime de credincioși s-au adunat într-un gând să vadă cinstită icoana ta care, prin minune dumnezeiască, a fost adusă din Siria în România; iar noi, aflând de bunăvoința ta spre noi, de mijlocirea și purtarea ta de grijă, Maica lui Dumnezeu, strigăm cu mulțumire Fiului tău: Aliluia!

Icosul 7

Cu mare bucurie și evlavie, soborul de monahii și slujitorii Sfântului Altar ți-au așezat icoana cu numele Siriaca în biserica mare a mănăstirii, ca pe o comoară a darurilor dumnezeiești, că ai binevoit să asculți cu blândețe rugăciunile inimilor smerite împovărate de dureri și suferințe, care te laudă neîncetat așa:

Bucură-te, acoperământ dăruitor de sfințenie;

Bucură-te, lăcaș al Vieții, care ai venit în casa robilor tăi;

Bucură-te, ceea ce pe toți ne ocrotești cu rugăciunile tale;

Bucură-te, ceea ce cu dragoste ne-ai adus icoana spre închinare;

Bucură-te, îndrumătoarea rugătorilor credincioși;

Bucură-te, ceea ce nu ai trecut cu vederea cererea lor;

Bucură-te, stea care ne călăuzești prin noaptea vieții;

Bucură-te, pod care ne treci de pe pământ la cer;

Bucură-te, ocrotitoare a monahiilor râvnitoare;

Bucură-te, apă de tămăduiri din izvorul dumnezeiesc;

Bucură-te, biruitoare asupra vrăjmașilor nevăzuți;

Bucură-te, mângâiere a sufletelor necăjite;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 8

 

Îndurarea ta, Preasfântă Maică a Milostivirii, nu încetează a se revărsa asupra tuturor celor ce cu dragoste și cu credință vin înaintea sfintei tale icoane și primesc binecuvântare de la izvorul tău, cerând ajutor de la tine și cântând Domnului Dumnezeu, Izvorul a tot binele: Aliluia!

Icosul 8

Pe copilul cel greu bolnav din pricina loviturii la cap l-ai vindecat în chip minunat, bucurându-l pe tatăl său care se ruga cu stăruință; iar acum pe noi, cei încercați de multe ispite, Maică iubitoare de milostivire, acoperă-ne cu ocrotirea ta, ca să se înalțe gândul nostru cu laude ca acestea:

Bucură-te, izbăvirea copilului de primejdia morții;

Bucură-te, ceea ce ai adus la pocăință pe tatăl rătăcit;

Bucură-te, ceea ce, tainic, îi chemi pe toți la rugăciune;

Bucură-te, izbăvitoarea din păcat a sufletelor noastre;

Bucură-te, primitoarea rugăciunilor celor întristați;

Bucură-te, ceea ce ridici de la noi povara suferințelor;

Bucură-te, ceea ce risipești norul cel greu al ispitelor;

Bucură-te, vindecarea sufletelor rănite de patimi;

Bucură-te, cununa iubitorilor de nevoință;

Bucură-te, scară a rugăciunii monahiilor înțelepte;

Bucură-te, temelie a mântuirii credincioșilor;

Bucură-te, izvor nesecat al darurilor dumnezeiești;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 9

 

Lacrimile celor ce aleargă la tine și rugăciunile lor nu le treci cu vederea, Preacurată Fecioară, ceea ce ești plină de har, grabnica noastră ajutătoare în nevoi și în necazuri, că tu mijlocești iertarea noastră și lucrarea Fiului tău în noi, cei ce strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Mulți bolnavi au aflat prin mijlocirea ta, Preacurată, tămăduire de boli grele și s-au dezlegat legăturile nerodirii multor femei când tu, cea născută din Dreapta Ana, care mai înainte era neroditoare, ai înălțat rugăciune către Dătătorul de viață și Mântuitorul celor ce te laudă pe tine așa:

Bucură-te, mergere ușoară a șchiopilor;

Bucură-te, vedere limpede a orbilor;

Bucură-te, glas vestitor de bucurie al muților;

Bucură-te, auzire mult dorită a surzilor;

Bucură-te, alinarea celor cuprinși de dureri;

Bucură-te, cunună preaslăvită a fecioarelor;

Bucură-te, dezlegarea nerodirii de prunci;

Bucură-te, întărirea mamelor evlavioase;

Bucură-te, binecuvântarea familiilor creștine;

Bucură-te, comoară cerească a credincioșilor;

Bucură-te, masa purtătoare a Pâinii vieții;

Bucură-te, ceea ce ne izbăvești de osândirea cea veșnică;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 10

 

Atingerea de sfântă icoana ta sfințește pe cei credincioși și alungă duhurile viclene care vor să le facă rău, de ale căror ispite păzește-ne și pe noi, robii tăi, Preacurată, ca să cântăm Fiului tău, Mântuitorului nostru Iisus Hristos: Aliluia!

Icosul 10

Minunile tale cele mai presus de cuget sunt săvârșite de multe ori în tăcere, că noi, din neputință și necunoștință nu putem să-ți aducem laude după vrednicie; dar, fiind înconjurați de multe primejdii, avem nevoie de ajutorul tău, pe care primindu-l te cinstim cu laudele acestea:

Bucură-te, ceea ce nu treci cu vederea rugăciunile noastre;

Bucură-te, ceea ce reverși tămăduiri celor bolnavi;

Bucură-te, lauda sfinților și a dreptcredincioșilor;

Bucură-te, ceea ce săvârșești în taină minunile tale;

Bucură-te, izgonitoarea duhurilor necurate;

Bucură-te, vindecarea rănilor pricinuite de patimi;

Bucură-te, îndreptătoarea noastră către pocăință;

Bucură-te, ceea ce pe toți ne primești sub ocrotirea ta;

Bucură-te, ceea ce ajuți și ridici pe cei umiliți;

Bucură-te, ceea ce în vreme de îndoială ne dai credință tare;

Bucură-te, ceea ce în vreme de necaz ne dai nădejde;

Bucură-te, călăuzitoare la limanul mântuirii;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 11

 

Din pântecele tău a răsărit Soarele slavei, Care cu lumina îndurărilor Sale mângâie sufletele însetate de mântuire, iar pe sfinții Săi îi arată raze purtătoare ale harului dumnezeiesc, prin care și noi, fiind luminați, cântăm Domnului: Aliluia!

Icosul 11

Întinde preacuratele tale mâini la rugăciune, Preabinecuvântată, și oprește năvala ispitelor ce vin asupra noastră, ca una ce ai răbdat străpungerea inimii, văzând pironit pe Cruce pe Hristos, Care a ridicat pe Adam din stricăciune; și trecând cu vederea sărăcia inimii noastre, primește de la noi, păcătoșii, laude de mulțumire ca acestea:

Bucură-te, lumina rugăciunii dreptcredincioșilor;

Bucură-te, făclia nestinsă care luminează în lume;

Bucură-te, ceea ce ai răbdat durere la Răstignirea Fiului tău;

Bucură-te, ceea ce alini durerea sufletelor noastre;

Bucură-te, mijlocitoarea noastră către Împăratul slavei;

Bucură-te, ceea ce ne scoți din primejdie pe noi păcătoșii;

Bucură-te, ceea ce asculți suspinele celor din nevoi;

Bucură-te, ridicarea celor căzuți în deznădejde;

Bucură-te, scăparea din patimile cele vătămătoare de suflet;

Bucură-te, limpezime a minții celor ce te cinstesc cu evlavie;

Bucură-te, liniște a celor trecuți prin grele pătimiri;

Bucură-te, mângâiere a celor răniți de sabia întristării;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 12

 

Preasfântă Fecioară, cerul înțelegător întru care am văzut pe Hristos, Răsăritul Cel de sus, luminează și cerul inimilor noastre prin mijlocirile tale, risipind întunericul păcatului, ca să cântăm neîncetat lui Dumnezeu, Ziditorul cerului și al pământului: Aliluia!

Icosul 12

Ca una ce ocrotești țara noastră cu a ta rugăciune, ferind-o de toată primejdia, acoperă, apără și păzește pe cei ce se închină ție cu credință și îi izbăbește de toată nevoia și necazul, ca să-ți aducă laude ca acestea:

Bucură-te, ocrotitoare a Mănăstirii Ghighiu;

Bucură-te, lăcaș al Înțelepciunii dumnezeiești;

Bucură-te, rai cuvântător, sălaș al Soarelui dreptății;

Bucură-te, corabia mântuirii celor din primejdii;

Bucură-te, acoperământul celor neputincioși;

Bucură-te, ceea ce ne scoți din întunericul ispitelor;

Bucură-te, nădejdea mântuirii celor rătăciți;

Bucură-te, călăuză spre Adevărul neschimbat;

Bucură-te, ușa pocăinței celor păcătoși;

Bucură-te, apărătoare nebiruită a celor evlavioși;

Bucură-te, icoană a smereniei desăvârșite;

Bucură-te, grabnică ajutătoare și izbăvitoare;

Bucură-te, Maică Fecioară, ușa milostivirii!

 

Condacul 13

 

O, Preacurată Maică Fecioară, acoperământ nebiruit împotriva ispitelor, ocrotește-ne pe noi, care cinstim sfântă icoana ta numită Siriaca și luăm cu credință apa binecuvântată din izvorul tău; dăruiește-ne vindecare sufletelor și trupurilor și luminează calea mântuirii noastre ca să cântăm cu mulțumire lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori, apoi se rostește iarăși Icosul 1, după care citim această:

Rugăciune

O, Stăpâna mea, Maică a Cuvântului și Preacurată Fecioară, cu lumina rugăciunii tale curățește mintea mea de toată cugetarea cea deșartă și strălucește-mi raza înțelepciunii, ca să te măresc pe tine cu laude, punând înaintea ta toată nădejdea mea de mântuire. Din ținuturi îndepărtate ai trimis icoana ta Siriaca, și ai binevoit să te adăpostești în Sfânta Mănăstirea Ghighiu, unde prin izvorul din apropiere ne vin tămăduiri ca niște curgeri neîncetate spre bucuria celor ce au trebuință de al tău ajutor. Nu ne lăsa lipsiți de mijlocirea ta, ci, văzând dorința noastră de îndreptare, treci cu vederea greșelile noastre cele multe și grele, neosândiți păzește-ne la Judecata Fiului tău și izbăvește-ne de focul cel veșnic. Preasfântă Fecioară, tu ai adus umilință în sufletul Episcopului Vasile, care a vărsat lacrimi de pocăință pentru țara sa. Fă ca și inimile noastre cuprinse de evlavie pentru tine, să îți aducă rugăciune smerită, iar sufletele noastre să cunoască pocăința cea curățitoare de păcate. Oprește-ne de la tot felul de patimi, iar în vremea ispitelor ocrotește-ne cu sfântul tău acoperământ și luminează-ne mintea să mergem pe calea mântuirii. Adu-ți aminte, Maică Preamilostivă, de toți cei din nevoi și peste toți revarsă bunăvoința ta. Pe cei din primejdii izbăvește-i și adu-i la limanul păcii lui Hristos; risipește supărarea din sufletele celor întristați de apăsarea necazurilor; femeilor neroditoare ascultă-le rugăciunea și dăruiește-le prunci care să fie buni credincioși ai Bisericii lui Hristos; pe copii ocrotește-i, pe tineri izbăvește-i din mrejele deșertăciunilor lumești, pe bătrâni sprijinește-i și pe toți călăuzește-i la limanul pocăinței și al săvârșirii faptelor bune; pe fecioare păzește-le în desăvârșita înțelepciune, ca să-și înfrumusețeze viața cu milostenia și curăția; fii ocrotitoarea monahilor și monahiilor care, prin lucrarea virtuților, se nevoiesc spre Împărăția cerurilor. Pe toți întărește-ne întru răbdarea necazurilor și a ispitelor de multe feluri, dăruindu-ne pace, liniște și biruință în lupta cea duhovnicească. Îți mulțumim cu bucurie pentru milostivirea și purtarea ta de grijă, prin care de multe ori ne-am izbăvit din necazuri. Nu înceta a mijloci pentru noi binecuvântată călătorie pe calea mântuirii. Păzește-ne de toate săgețile celui potrivnic, prin mijlocirile tale către Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău. Iar Sfântă Mănăstirea ta Ghighiu păzește-o de toate uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, în pace, în viețuire creștinească, în slujirea aproapelui și primirea de străini cu bucurie, spre lauda ta, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu și slava Preasfintei Treimi: a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Icoana Zilei

Radio Trinitas

Link-uri utile